Velkommen til Auning Svømmeklub 
   
Der indkaldes til  
 Generalforsamling i AIK
 
 
 

 

Auning Idrætsforening indkalder til hovedforeningens ordinære generalforsamling d. 27/8-2020 kl. 19.00 i AIK

 

Dagsorden:


1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning for hele foreningen for det forgangne foreningsår til godkendelse.

3. Fremlæggelse af regnskab for foreningen til godkendelse

4. Behandling af indkomne forslag

5. Fremlæggelse af handlingsplan og budget for hovedforeningen

6. Valg af 3 medlemmer 2 på ulige år og 1 på lige år samt af 1 suppleant for 1 år (I 2020 valg af formand)

7. Valg af 1 intern revisor for 2 år

8. Valg af 2 medlemmer på lige år og 1 medlem på ulige år til AIF-hallernes fondsbestyrelse

9. Eventuelt


Forslag til dagsordenen fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 13/8auningif.formand@gmail.com.


Under punkt 4 stiller Hovedbestyrelsen forslag om vedtægtsændring, således at punkt 8 i GFs dagsorden fremover udgår.

Begrundelse: AIF-hallernes Fondens vedtægter er væsentligt ændret, og derfor vil årlig valghandling på AIFs generalforsamling være irrelevant.

 

Af corona-hensyn og hensyn til forplejning bedes alle deltagere tilmelde sig:

senest den 24/8 på auningif.formand@gmail.com

Vel mødt  
 
 
 Billedresultat for auning svoemmeklub
 
Vi henstiller til, at man ved spørgsmål kontakter svømmeklubben på:
 
Auningsvommeklub.info@gmail.com  
 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen for Auning Svømmeklub